Varför AktivBo

Ett kunddrivet arbetssätt engagerar medarbetarna, ger drivkraft till organisationen och flyttar fokus från fastighet till kund.

Det lönar sig att arbeta kunddrivet

Med en framgångsrik servicekultur ökar kundnöjdheten. Alla medarbetare, framförallt de som arbetar närmast kunderna, påverkar upplevelsen och bilden av företaget. Att skapa engagemang och få med sig organisationen på resan mot ännu nöjdare kunder är därför helt centralt för att kunna lyckas.

Om man som medarbetare känner att ens arbetsuppgifter är prioriterade och att den egna kompetensen värdesätts, gör man också ett bättre jobb. Nöjdare medarbetare ger nöjdare kunder, och vice versa. Det brukar kallas de goda cirklarna och skapar en stark drivkraft som leder till att alla blir vinnare: kunderna, medarbetarna och ägarna.

På AktivBo försöker vi åstadkomma just detta i bostads- och fastighetsbranschen. Vi kallar det Kunddriven fastighetsförvaltning. Genom kvalitativa och kvantitativa hyresgästundersökningar får man reda på vad som är viktigast för kunderna. Resultatet utgör underlag för verksamhetsstyrning och förbättringar.

Mätbara mål skapar sedan en tydlighet för organisationen om vad man vill uppnå. Detta i kombination med medarbetarnas egen kompetens leder till rätt insatser och att onödiga investeringar kan undvikas.

En nöjd hyresgäst kostar mindre än en missnöjd. Färre klagomål, färre omflyttningar, färre hyresgästanpassningar och ett starkare varumärke är ytterligare några positiva effekter som bidrar till en ökad lönsamhet.

Varje hyresgäst måste betraktas som en viktig och prioriterad kund. Många gånger handlar vårt arbete om att flytta fokus från byggnaden till människorna som ska bo eller verka i dem.

Från data till konkreta resultat

För att förbättringar ska kunna ske måste man ha ett underlag som alla kan ta till sig, förstå och applicera sin egen kompetens på. En VD eller en analytiker kan inte ensam genomföra förbättringar ner på fastighetsnivå, utan alla roller i en organisation är viktiga. Vår metod stödjer detta synsätt och syftar till att skapa en gemensam kraft i arbetet med kundnöjdhet. Det är då man får resultat.

Ställ rätt frågor och se till att du får svar

Det lönar sig att ha nöjda kunder. Det gäller oavsett om man förvaltar bostäder eller lokaler, har vakanser eller allt uthyrt, verkar i en småstad eller i en storstad, ska bygga om eller bygga nytt. Så hur får man nöjda kunder? Givetvis är det många faktorer som spelar in, men en bra början är att ställa rätt frågor – och agera utifrån svaren.

För att få en bild av ett företags eller en organisations verklighet måste man veta vad kunderna/målgruppen tycker. Vi ställer miljoner frågor varje år och vet vikten av att formulera dem på rätt sätt.

Läs mer om våra undersökningar
Jämförelser mot andra bolag i branschen som genomfört samma hyresgästundersökning

Benchmarking

Benchmarking/jämförelser spelar också en stor roll i vårt arbete med att få bostads- och fastighetsbranschen som helhet att utveckla sin kundorientering. Genom att alla företag vi samarbetar med kontinuerligt jämför sig med varandra skapas det en stark drivkraft, både internt och för hela branschen.

Läs mer om Benchmarking
Analyser av våra kundundersökningar

Analys

Alla projekt vi genomför innefattar ett omfattande analysarbete. Det innebär genomgång av historiska data (om det finns), benchmarking, GAP-analys, kvalitativ och kvantitativ analys samt vad man ska prioritera/vad som har störst effekt. Detta ger snabb insikt om vad man behöver göra och vad man behöver undvika.

Den viktigaste aspekten är dock att man måste kunna presentera resultatet på ett kommunikativt sätt. Då kan personalen ta till sig kundernas synpunkter och se vad man borde förbättra för att få nöjdare kunder.

Läs mer om hur vi gör

Digitala stöd- och analysverktyg

AktivBo arbetar bara inom bostads- och fastighetsbranschen. Därför är våra digitala stöd- och analysverktyg skräddarsydda specifikt för detta. Vi har ett innovationsdrivet arbetssätt och utformar våra stödverktyg utifrån våra kunders behov för att optimera användarvänlighet och relevans. Vi vet också att det måste vara enkelt, smidigt och smart så att man snabbt få reda på det man behöver.

Läs mer om våra verktyg
Ett processinriktat arbetssätt för nöjdare hyresgäster

En process för att ”få det att hända”

Med ett processinriktat arbetssätt menar vi att vi kan ge stöd hela vägen från projektplanering och undersökning till mål, handlingsplaner och konkreta åtgärder.

De samarbeten vi har med företag och organisationer i Sverige, Tyskland och Österrike innefattar ofta undersökningar, men inte alltid. Kanske har man redan genomfört en hyresgästenkät, eller är mitt uppe i en pågående, och vill få ut mer av resultatet.

Läs mer om vår process