Om oss

AktivBo samarbetar med över 300 bostads- och fastighetsföretag.

Kunddriven fastighetsförvaltning

AktivBo startades 1991 för att utveckla en metod som kunde medverka till att höja service- och förvaltningskvaliteten i fastighetsbranschen. Målet var att åstadkomma konkreta och mätbara förbättringar i de områden som var viktigast för hyresgästerna/kunderna. Sammanfattningsvis innebar detta en stor förändring för hela branschen – att flytta fokus från fastighetens teknik och ekonomi till slutkunden. Med andra ord att göra fastighetsbranschen till en servicebransch med mål att få nöjda och lojala kunder.

Med vår process erbjuder vi ett stöd från undersökning till konkreta och kontinuerliga förbättringar. Vi har ett innovationsdrivet arbetssätt och utformar våra digitala stöd- och analysverktyg utefter våra kunders behov för att optimera användarvänlighet och relevans. Idag samarbetar vi med över 300 bostads- och fastighetsföretag i Sverige, Tyskland och Österrike. Detta gör att vi kan erbjuda en unik benchmark mot andra aktörer i branschen – på både bostads- och lokalsidan.

Vanliga frågor/FAQ

Hyresgäster

Måste man svara på enkäten?

Nej, enkäten är frivillig att svara på. Självklart ser både vi och er hyresvärd att så många som möjligt är med och svarar på enkäten för att få in olika åsikter och synpunkter. Syftet med kundundersökningen är också att resultatet ska användas aktivt i förbättringsarbetet. Men ni som hyresgäster väljer självklart om ni vill delta eller inte. Om ni inte vill vara med i undersökningen så ring eller maila oss på AktivBo (när ni får er första enkät) för att undvika påminnelser.

Är mina svar anonyma?

Ja, AktivBo garanterar att alla som svarar på en bostadsenkät är anonyma. Enkäterna innehåller ett slumpgenererat nummer för att inte behöva påminna dem som redan har svarat och för att svar som leder till att något behöver åtgärdas ska kunna härledas till rätt fastighet.

Kan jag ringa in mina svar?

Det går utmärkt. Vi ger alla hyresgäster möjlighet till att svara på enkäten via telefon.

Får vi se resultatet av undersökningen?

AktivBo har alltid som mål att resultaten ska återkopplas till de som svarat. Dock är det upp till er hyresvärd hur de väljer att presentera resultatet. Hör av er till er hyresvärd om ni vill veta mer. Har ni inte fått någon återkoppling, hör av er till oss! Vi hjälper gärna till att påverka er hyresvärd.

Kan jag felanmäla direkt till er?

Tyvärr inte. AktivBo tar endast emot frågor som gäller undersökningen. Har ni problem i fastigheten vänd er då direkt till er hyresvärd.

Får alla i mitt område enkäten?

Detta beror på hur din hyresvärd har valt att genomföra undersökningen. På AktivBo rekommenderar vi att låta alla kunder/hyresgäster få möjlighet att svara. Dock behöver inte detta ske vid ett och samma tillfälle. Vissa hyresvärdar väljer att skicka till delar/hela beståndet, andra skickar ut enkäter löpande varje vecka till olika hyresgäster.

Bostads- och fastighetsbolag

Varför ska man göra en kundundersökning?

Man måste betrakta varje hyresgäst som en viktig och prioriterad kund, precis som i alla andra branscher. Det lönar sig att ha nöjda kunder. Det gäller oavsett om man förvaltar bostäder eller lokaler, har vakanser eller allt uthyrt, verkar i en småstad eller i en storstad, ska bygga om eller bygga nytt. För att uppnå en hög kundnöjdhet måste man skapa en bra kunddialog. En bra början är därför att lyssna på sina kunders synpunkter och önskemål. Genom undersökningar kan man på ett strukturerat sätt fånga upp vad som är viktigast för kunderna och sedan agera utifrån svaren. Med andra ord så får ditt företag ett underlag för verksamhetsstyrning som leder till rätt insatser, och ni kan undvika att göra investeringar där det inte behövs.

En nöjd hyresgäst kostar dessutom mindre än en missnöjd. Färre klagomål, färre omflyttningar, färre hyresgästanpassningar och ett starkare varumärke är ytterligare några positiva effekter som bidrar till en ökad lönsamhet.

Vilka jämförelser kan vi få om vi samarbetar med AktivBo?

Tack vare vår enorma databas kan vi ge jämförelsevärden inom många olika områden och nivåer. Detta innebär att vi stödjer många olika inriktningar inom bostads- och fastighetsbranschen med  benchmark, information, statistik och data som hjälper till i beslutsfattandet. Bostadsbolag, byggföretag, stadsplanerare, arkitekter, med flera. Vi skräddarsyr benchmark på lokal, regional, nationell och/eller internationell nivå. Jämförelserna är också nedbrytbara på olika index, delindex, frågor samt bolagsstorlek, ägandeform osv.

Med vårt sätt att presentera resultaten kan man också enkelt utläsa trender över tid och göra jämförelser på många olika nivåer och parametrar. Våra digitala analysverktyg (QlikView plattform) är uppbyggda för att stödja detta. Som enskilt kundföretag kan man välja vilken information man vill ha presenterat i sin skräddarsydda applikation. Vi har aggregerad branschdata innehållande utveckling på olika frågor, index, och delindex från 2005 och framåt.

AktivBo vilar på en forskningsbaserad grund vilket gör att vi kontinuerligt gör kvalitativa och kvantitativa branschstudier och metaanlyser för att följa branschens utveckling. Detta gör vi både för de företag som är kunder till oss – men också för icke-kunder för att följa övriga bolags utveckling.

Postalt eller digitalt?

För alla AktivBos undersökningar kan man svara digitalt. Våra enkäter är responsiva för att underlätta svar via olika plattformar (läsplatta, mobil). I många fall väljer dock bostadsbolag att använda sig av en tryckt/postal enkät i kombination med digitala svarsmöjligheter för att få en så hög svarsprocent som möjligt. En hög svarsprocent gör att alla medarbetare känner igen sig i resultaten och att ”deras kunder” fått möjligheten att tycka till, samt är nödvändig för att resultaten ska bli nedbrytbara på fastighet- och gatuadressnivå.

Påverkar antal frågor i enkäten svarsprocenten?

Endast marginellt. Hos de kundföretag som gått från ett större antal frågor till ett mindre antal, eller tvärtom, ser vi endast mycket små skillnader. Andra faktorer information och återkoppling till de som svarat har större betydelse för svarsprocenten. Kommunicerar man på rätt sätt inför, under och efter undersökningen blir intresset för att svara större.

Det allra viktigaste är såklart att man arbetar kunddrivet och genomför de förbättringar kunderna efterfrågar. Svarsprocenten höjs när man som kund ser att det lönar sig att tycka till.

Hur lång tid tar det att genomföra ett projekt med AktivBo?

Olika projekt tar olika lång tid. Vi kan leverera svar på en undersökning samma dag som frågorna skickades ut. Andra projekt pågår kontinuerligt där vi skickar ut enkäter löpande till utvalda delar av beståndet. I de fall det utifrån tidsaspekten är möjligt, rekommenderar vi alltid att inkludera påminnelser i undersökningsprojektet. Detta ger alltid en högre svarsprocent och lämplig tid bör då ges mellan första utskick och påminnelser. Vi stödjer också ett stort antal av våra kundföretag i arbetet efter att undersökningsvaren kommer in. Tidsplanen för den processen varierar också beroende på stödet man efterfrågar.

 

Spelar det någon roll när på året man går ut med en enkät?

Nej. Vi har genomfört undersökningar i över 25 år och kan se att detta inte spelar någon större roll på totalresultatet. På uppdrag av våra många kundföretag skickar vi ut enkäter dagligen, året runt. Vi ser att extraordinära och oplanerade incidenter kan påverka svarsprocent och resultat, men dessa är naturligtvis helt omöjliga att förutse. Vi undviker dock att skicka ut påminnelser under semestertider.

Hur får man tillgång till resultaten?

Alla företag och organisationer vi samarbetar med får tillgång till vår digitala tjänst Aktive. Detta innebär att man får en enda smidig ingång (inlogg) till resultaten av undersökningen, samt andra användbara digitala stödtjänster. Aktive är en responsiv kundportal vilket möjliggör analyser och arbete från mobila plattformar. Arbetar du i förvaltningen och har en smartphone kan du exempelvis se dina kunders svar i realtid och direkt genomföra nödvändiga åtgärder. Finns det en handlingsplan kan du enkelt se planerade åtgärder och följa hur förbättringsarbetet fortskrider för hela bolaget och ner på önskade nivåer, oavsett var du befinner dig.

Kan vi få stöd efter att svaren/resultaten från undersökning kommit in?

Absolut. Arbetet efter undersökningen utgör en betydande del i de flesta av våra samarbeten. Vi har ett antal ingående moment i vårt arbetssätt och vår process som vi vet ger resultat. På olika sätt stödjer vi i implementeringen av ett kunddrivet arbetssätt för att skapa engagemang och drivkraft i förbättringsarbetet. De företag och organisationer vi samarbetar med har dock olika önskemål och stödet de behöver i sitt förbättringsarbete varierar. En del vill att vi hjälper till i alla moment medan vissa har strukturerat upp sin egen process.

Samarbeten

Förutom de bostads- och fastighetsföretag vi arbetar med, har vi ett antal samarbeten med andra branschaktörer och partners.

spiltan

Investment AB Spiltan är sedan 2009 en av huvudägarna i AktivBo. Spiltan investerar i och utvecklar framgångsrika entreprenörsledda tillväxtföretag. Genom långsiktighet, personligt engagemang och entreprenörskap skapar Spiltan förutsättningar för bra tillväxt och resultat.

Fastighetsägarna är en intresse- och branschorganisation som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. De representerar drygt 17 000 medlemmar. Majoriteten av medlemmarna är fastighetsägare med hyresrätter för bostäder och lokaler och industrifastigheter. Övriga är bostadsrättsföreningar

Fastighetsnytt2

Tidningen Fastighetsnytt tar upp de övergripande sammanhang som påverkar fastighetssektorn. De faktorer som formar den långsiktiga utvecklingen. Fastighetsnytt är en tidning för dig som eftersträvar en mer kvalificerad förståelse av det som händer i fastighetsbranschen.

hyresgast_logo

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för hyresgäster. De arbetar för att alla ska ha rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Deras vision är ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Över en halv miljon hushåll är med i Hyresgästföreningen.

Fforum_logo_webbsidan

Förvaltarforum är Sveriges första och enda kunskaps- och mötesplats för dig som arbetar professionellt med värdeskapande hållbar fastighetsförvaltning.