AktivBo Insights

GöteneBostäders krishantering får höga betyg

GöteneBostäders krishantering får höga betyg

För att få en temperaturtagning på hur hyresgästerna upplevt fastighetsbolagens/hyresvärdarnas hantering av covid-19, genomförde AktivBo en digital undersökning* riktad till alla fastighetsbolag/hyresvärdar i Sverige. Ett av de bolag som gjort stora kraftansträngningar under pandemin, med goda resultat i undersökningen, är GöteneBostäder. Vi pratade med deras VD, Martin Sohlberg.

Resultatet av undersökningen visade på stora skillnader mellan hur pass väl de deltagande bolagen hanterat situationen. I det krishanteringsindex som presenterats var spridningen totalt 20 procentenheter mellan det högsta och lägsta resultatet i undersökningen. Bland de bolag som lyckats bäst finns ett högt resultat på frågor kring information, felanmälan och trivsel i lägenheten under covid-19. Ett av de bolagen är GöteneBostäder.

Varför valde ni att vara med i undersökningen?

– Vi är ett litet bolag (ca 400 lgh) med små, personella resurser. Men vi är ju trots allt relativt många små aktörer på bostadsmarknaden och till skillnad från de större bolagen får vi oftare jobba med enklare medel eller söka samarbeten av olika slag. Som litet bolag har jag med viss avund sett hur de större branschkollegorna jobbat med konserter på gårdarna och olika aktiviteter, drivna av deras bosociala enheter med mera. Duger det vårt lilla bolag kan göra verkligen till i en sådan här kris? Det har jag tänkt några gånger under året. Det var därför med vissa fjärilar i magen jag till slut skickade in vår anmälan till undersökningen och ännu mer när vi skulle ta del av resultatet. Med undersökningsresultatet i handen kan jag dock konstatera att något har vi i alla fall gjort rätt, inleder Martin.

Vilka framgångsfaktorer ligger bakom ert höga krishanteringsindex på 90,8%?

”Under vintern 2019/2020 genomförde vi ett värdegrundsarbete som processades med hela personalen involverad”, säger Martin.  

– Detta kunde inte ha gjorts lägligare för GöteneBostäders värdegrund lanserades i princip när krisen drog igång och var till stor nytta för samtliga medarbetares förhållningssätt gentemot hyresgästerna. Vi hade helt enkelt en färsk syn på hur vi ska jobba och möta våra kunder i vardagen, fortsätter Martin.

På styrelsenivå lyftes krishanteringen omedelbart in som en extra stående punkt på styrelsemötena och kommer finnas där så länge krisen varar.

– Där har jag som VD haft och har ett mycket bra strategiskt stöd för min operativa krishantering i bolaget. Att följa myndigheternas anvisningar och råd och använda fakta i såväl våra beslut som kommunikation har varit självklart för oss, liksom för de flesta andra. Det är givetvis också en fördel för oss att vår ordförande även sitter i styrelsen för Skaraborgs sjukhus och därmed är mycket initierad kring tidiga skeden i händelseutvecklingen.

”Rent operativt var vi relativt snabba med att ta beslut om hur vi skulle jobba för att bidra till minskad smittspridning bland såväl våra kunder som bland personalen.”

– Ett sådant exempel var att inte besöka lägenheterna för icke akuta ärenden samt att noga utreda eventuellt sjukdomsläge innan lägenheter med akuta fel skulle besökas. Detta arbetssätt gäller även för våra avtalsentreprenörer som ofta är de som ska utföra arbetet. Vidare utökade vi hygieninsatserna i trapphusen. Detta kommunicerades också direkt till kunderna via hemsida och brev, berättar Martin.

Ett samarbete startades med Götene kommuns kommunikationsavdelning där man hjälptes åt att ta fram och sprida information om viruset och hur man skyddar sig på ett antal olika språk.

– Vi tog hjälp av SFI-undervisningen för att avgöra vilka språk som var mest relevanta att prioritera, säger Martin. Denna information spreds sedan skriftligen via hemsida, postfack, tydliga anslag i trapphus och på våra informationsskärmar där sådana finns. Direktkontakt med nyckelpersoner bland hyresgäster med utländsk bakgrund var också en viktig del i arbetet för att säkerställa att informationen gick fram.

”När Hyresgästföreningen presenterade sitt initiativ ”Goda grannar” för oss insåg jag direkt att detta var ytterligare ett samarbete som skulle komplettera våra övriga insatser.”

– Det möjliggjorde för de av våra hyresgäster som ville hjälpa till att göra detta under ordnade former. Denna möjlighet har framför allt kommunicerats via kanalerna enligt ovan.

”Sen slutligen, som litet bolag har vi givetvis haft en fördel av att vi känner våra kunder, inte sällan till förnamn, och de känner oss.”

– Just den dagliga kontakten med våra hyresgäster, att möta dem, lyssna/svara och motivera varför vi jobbar som vi gör under krisen är nog en av de viktigaste framgångsfaktorerna. Det gäller då att hålla personalen informerad och att de känner sig trygga med att svara på frågor. Det anser jag att man kan åstadkomma oavsett storlek på företaget, för alla fastighetsbolag har personal som möter kunderna, såväl i Bobutiker och andra kundmottagningar som i trapphus och på gårdar.

Hur ser ni på arbetet framåt?

– Vad gäller resultatet från undersökningen kan även vi bli ytterligare något bättre och därför ser vi nu över hur vi ska hantera de delar av undersökningen där vi hamnade i de gula fälten i benchmarkkompasserna. Vad gäller pandemin jobbar vi just nu mycket med budskapet att hålla ut och fortsätta undvika smittspridningen. Vi hade givetvis helst velat slippa att överhuvudtaget behöva hantera covid-19 men vi har inget val och nu kan denna undersökning hjälpa oss att bli ännu bättre. För krisen är långtifrån över. Människor blir fortfarande sjuka i olika grad och några tvingas betala det yttersta priset. Vi måste därför fortsätta hänga i och ta hand om varandra”, avslutar Martin.

*Här kan du läsa mer om undersökningen (Cision)

Läs fler artiklar här