Benchmarking

Med stöd av jämförelser får vi bostads- och fastighetsbranschen som helhet att utveckla sin kundorientering.

Benchmarking skapar drivkraft

Vad är ett bra resultat? Vad är ett mindre bra resultat? Svaren får man genom jämförelser med andra bolag eller organisationer i liknande sits. Benchmarking spelar därför en stor roll i vårt arbete med att få bostads- och fastighetsbranschen som helhet att utveckla sin kundorientering. Genom att alla våra kunder kontinuerligt jämför sig med varandra, skapas det en stark drivkraft, både internt och för hela branschen.

Många företag står inför liknande utmaningar och de som lyckats kan visa på ”best practice”. Genom våra hyresgästenkäter får vi varje år in information och svar från hundratusentals hyresgäster i Sverige, Tyskland och Österrike. Vi samarbetar idag med över 300 bostads- och fastighetsföretag vilket gör att vi också kan erbjuda en unik benchmark mot andra aktörer i branschen.

Intern Benchmark

Resultatet för era egna områden och fastigheter jämförs med varandra så att man snabbt kan se i vilka områden man har lyckats bra (och diskutera varför), och i vilka områden det finns förbättringspotential. Intern benchmark ger ”best practice”.

Extern Benchmark

Jämförelser med branschen samt andra företag i samma (eller olika) storleksklass och liknande situation.

Få insikter på olika nivåer

Tack vare vår enorma databas kan vi ge jämförelsevärden inom många olika områden och nivåer. Detta innebär att vi stödjer många olika inriktningar inom bostads- och fastighetsbranschen med  information, statistik och data som hjälper till i beslutsfattandet. Vi skräddarsyr benchmark på lokal, regional, nationell och/eller internationell nivå. Jämförelserna är också nedbrytbara på olika index, delindex, frågor samt bolagsstorlek, ägandeform osv.

Med vårt sätt att presentera resultaten kan man också enkelt utläsa trender över tid och göra jämförelser på många olika nivåer och parametrar. Våra digitala analysverktyg (QlikView plattform) är uppbyggda för att stödja detta. Som enskilt kundföretag kan man välja vilken information man vill ha presenterat i sin skräddarsydda applikation. Vi har aggregerad branschdata innehållande utveckling på olika frågor, index, och delindex från 2005 och framåt.

AktivBo vilar på en forskningsbaserad grund vilket gör att vi kontinuerligt gör kvalitativa och kvantitativa branschstudier och metaanlyser för att följa branschens utveckling. Detta gör vi både för de företag som är kunder till oss – men också för icke-kunder för att följa övriga bolags utveckling.

Om Branschindex

Branschindex är ett nationellt årligt index som utgörs av en enklare urvalsundersökning. Hyresgästundersökningen mäter förvaltningskvalitet och genomförs gemensamt för alla de deltagande bolagen årligen och sker vid samma tidpunkt (maj – juni). Hyresgästernas svar redovisas på företagsnivå och de deltagande företagen får ett index på sin förvaltningskvalitet.

De fastighetsföretag, i olika storleksklasser, som fått högst betyg av sina kunder presenteras på fastighetskongressen Business Arena i september, tillsammans med redovisningen av det totala branschresultatet. Övriga företags förvaltningskvalitet publiceras inte.

Initiativet som tagits fram av AktivBo och Fastighetsnytt har som övergripande syfte att få fastighetsbranschen som helhet att utveckla sin kundorientering. Läs mer på branschindex.se

Om Riksenkäten

Riksenkäten genomförs som en enkätundersökning riktad till ett slumpvist urval om 5 000 medlemmar i Hyresgästföreningen. Denna riksomfattande hyresgästundersökning har genomförts på samma sätt vart femte år (2005, 2010, 2015). Resultatet är unikt och visar hur hyresgästerna i Sverige upplever sin service- och förvaltningskvalitet.

I hyresgästenkäten ställs ca 90 frågor om service och förvaltning där hushållen ombeds ta ställning till hur de upplever sin boendekvalitet. I Riksenkätsrapporten redovisas det totala resultatet samt en särredovisning för storstadsregionerna, övriga landet samt allmännyttiga och privata fastighetsägare. Kontakta gärna oss om ni vill ta del av den rapporten.